Overslaan en naar de inhoud gaan

VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap (13 december 2006)

Er is een breed maatschappelijk draagvlak voor een integraal toegankelijke samenleving. De principes van Universal Design liggen aan de basis van zo’n samenleving. De principes kunnen we op hun beurt vertalen in enkele grondbeginselen. Integrale toegankelijkheid is essentieel voor een inclusieve en niet-discriminerende maatschappij. Heel wat regionale, nationale en internationale regelgeving en voorschriften bevestigen het belang ervan.

VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap (13 december 2006)

België ratificeerde het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap op 2 juli 2009. Het VN-verdrag ziet onder andere participatie, opname in de maatschappij en toegankelijkheid als basisrechten.

Artikel 9.1 beschrijft hoe we toegankelijkheid moeten begrijpen:

“Teneinde personen met een handicap in staat te stellen zelfstandig te leven en volledig deel te nemen aan alle facetten van het leven, nemen de Staten die Partij zijn passende maatregelen om personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen de toegang te garanderen tot de fysieke omgeving, tot vervoer, informatie en communicatie, met inbegrip van informatie-en communicatietechnologieën en –systemen, en tot andere voorzieningen en diensten die openstaan voor, of verleend worden aan het publiek, in zowel stedelijke als landelijke gebieden. Deze maatregelen, die mede de identificatie en bestrijding van obstakels en barrières voor de toegankelijkheid omvatten, zijn onder andere van toepassing op:

  • gebouwen, wegen, vervoer en andere voorzieningen in gebouwen en daarbuiten, met inbegrip van scholen, huisvesting, medische voorzieningen en werkplekken;
  • informatie, communicatie en andere diensten, met inbegrip van elektronische diensten en nooddiensten.”

Unia is als openbare interfederale instelling volledig onafhankelijk. Het is haar taak om de implementatie van het VN-verdrag te monitoren, om het VN-verdrag te beschermen en om het verdrag bekend te maken.

De volledige tekst van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap kan je lezen op de website van Unia.

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30